ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, ADATKEZELŐ MEGHATÁROZÁSA

Az adatkezelő adatai, elérhetőség     
Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó Kft)
Székhely: 6000 Kecskemét, Csányi János körút 12. fszt. 2
Cím: 6000 Kecskemét, Csányi János körút 12. fszt. 2.
Telefon: +36/20-400-8989
Cégjegyzékszám: 03-09-135368
Adószám: 27428131-1-03
Cégjegyzéket vezető bíróság: Kecskeméti Törvényszék
E-mail: info@panoramaingatlan.hu

Az adatkezeléshez kapcsolódó gazdasági tevékenység:
A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó Kft a vele kapcsolatba lépő személyek (a továbbiakban: Érintett) részére ingatlanértékesítési, ingatlanközvetítési szolgáltatást (pl.: ingatlan értékesítése, bérbeadása, egyéb hasznosítása; ingatlan felkutatása vásárlás, bérlet céljára; stb.) nyújt, valamint elősegíti az ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybe vételét, közvetítését (pl: hitelfelvétel, energetikai tanúsítvány, értékbecslés, stb.). A társaság által nyújtott szolgáltatásokról részletes információ elérhető a www.panoramaingatlan.hu weboldalon (továbbiakban: „Weboldal”), vagy bármely Panoráma Ingatlan Irodában.                                                                                                                                                        
A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó Kft fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatót megváltoztassa, ez esetben a módosított Tájékoztatót nyilvánosan közzéteszi.
A Tájékoztató hatálya kiterjed Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó Kft, franchise-partnereire, al-franchise partnereire, illetve minden olyan természetes vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, amely a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó Kft Ingatlanhálózat keretében végzett ingatlanközvetítői tevékenységben – közvetve, vagy közvetetten, bármilyen vállalkozási formában – közreműködik.
Ahol a Tájékoztató Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó-t említ, ott a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazón kívül a franchise-, al-franchise- és más partnereket is érteni kell, akik a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó tevékenységével összefüggésben személyes adat megismerésére, kezelésére, felhasználására jogosultak.
A Tájékoztató minden módosítása csak akkor bír kötelező erővel, amennyiben a közzététel folyamatos a www.panoramaingatlan.hu weboldalon – a normális működéshez hozzátartozó üzemszünet idejét kivéve.

A Tájékoztatóban érintett legfontosabb alapelvek
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett – különleges adat estén írásban – hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

A Tájékoztató az alábbi hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló tv.
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
 • 2012. évi I. tv a Munka Törvénykönyvéről
 • 2012. évi C. tv. a Büntető Törvénykönyvről
 • 2003. évi C. tv. az Elektronikus Hírközlésről
 • 2013. évi CLXV. tv. a Panaszokról és a Közérdekű bejelentésekről
 • 2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről
 • 2013. évi L. tv. az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
 • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2000. évi tv. a számvitelről
 • 2017. évi LIII. tv. a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
 • 2017. évi CLI törvény az adóigazgatási rendtartásról
 • 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, közlevéltárakról és magánlevéltári anyag védelméről
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Jogszabályok elérhetősége: net.jogtar.hu

 1. SZERVEZETEN BELÜLI ADATKEZELÉS CÉLJÁNAK MEGHATÁROZÁSA

A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó tevékenysége során a Tájékoztatóban meghatározottak figyelembe vételével jár el, valamennyi tevékenysége során a társaság birtokába jutott személyes adat kezelését rögzíti.
Az adatkezelés célja a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó ingatlanközvetítői tevékenységének elősegítése, illetve az ezzel kapcsolatban keletkezett igények érvényesítése, követelések behajtása.    

A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó a részére rendelkezésre álló személyes adatok kezelése során az Érintettek hozzájáruló nyilatkozatával üzleti tartalmú elektronikus megkereséssel élhet, a szolgáltatásairól telefonon, írásban vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztathatja az Érintetteket; tevékenységének része a nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése; minőségbiztosítás, piackutatás, piaci elemzések készítése; a kiegészítő szolgáltatások ismertetése, ajánlása.
Az adatok továbbítása harmadik félnek: A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó az alábbi harmadik személyek részére adja át, illetve továbbítja az adatokat: a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó közvetlen és közvetett tulajdonosi érdekkörébe tartozó vállalkozások; a márkanév jogszerű használatára mindenkor jogosult szolgáltatók részére kizárólag a szerződésük időtartama alatt; illetve a weboldal és az informatikai rendszer üzemeltetését végző technikai közreműködők részére.

A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó kivételesen, és abban az esetben továbbít adatokat harmadik személy részére, vagy kapcsol össze adatbázist más adatkezelővel, ha a törvény azt megengedi, nem sérülnek az alapelvek, vagy az érintett személy hozzájárul.
A jogszabályoknak megfelelően a nyomtatványokon megadott személyes adataikat a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó minden külön értesítés nélkül jogosult átadni az általa megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, vagy követelés behajtással megbízott más személynek, amennyiben a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazónak, vagy a hozzá tartozó partnereknek követelése keletkezik az ingatlanközvetítői megbízás, illetve tevékenységből adódóan. Ez az adatkezelés az igényérvényesítéssel kapcsolatos peres és peren kívüli eljárásokat is magában foglalja. A megadott adatkezelési hozzájárulás ezen eljárásokra és a részt vevő személyek által történő adatkezelésre is kiterjed.
A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó személyes adatot az országból harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.
Hatósági megkeresésre, illetve jogszabályi felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó köteles tájékoztatást adni, kötelezhető adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó a megkereső szerv által közölt pontos cél és a kívánt adatok köre alapján személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az ügyfelekkel kapcsolatosan a pénzmosás elleni jogszabály alapján, a személyes dokumentumok kezelése során a célhoz kötöttség elvének érvényesülése a fő célkitűzés.

A személyek igazolására szolgáló dokumentumok másolása (a pénzmosási törvény, valamint a szerződések előkészítése) során a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó a hozzájáruló nyilatkozatot minden esetben elkészíti, a nyilvántartás időtartamára, céljára vonatkozó tájékoztatást az ügyfél részére megadja.

Az adatkezelési hozzájárulás a fentiek és az érintettek jogainak együttes figyelembe vételével visszavonható: ebben az esetben a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó az érintett személyes adatait törli, kivéve ha a visszavonási igény nem teljesíthető.

Adótitkot, egyéb az ügyfelek által átadott dokumentumokat harmadik fél részére az ügyfél írásbeli hozzájárulása nélkül a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó  nem szolgáltat ki, kivéve a jogszabályban előírt kötelezettségeit. A tudomására jutott üzleti titkot megőrzi, azt harmadik fél részére nem adja át.

A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó a szerződésekhez lemásolt személyes iratokat, amennyiben a megkezdett üzleti egyeztetés nem vezet eredményre, megsemmisíti.

Az adatkezelés jogalapja a vállalkozó jogos érdeke, mely törvényi előíráson, szerződésben kikötött teljesítési kötelezettségen, vagy önkéntes hozzájáruláson alapul, amely azon célhoz fűződik, hogy egy esetleges jogvita esetén képes legyen igazolni a szerződésszerű teljesítést. A jelen Tájékoztatóban alkalmazott adatkezelési jogalapok érdekmérlegelési teszt lefolytatását követően kerültek meghatározásra. 

 

 

 

 1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJAI, JOGALAPJA

Az adatkezelés elvei
A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az Érintett számára átlátható módon kezelik, törekedik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó biztosítja az Érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

Az adatkezelés célja(i)
Az adatkezelés elsődleges célja a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó szolgáltatásainak nyújtása, és az ehhez kapcsolódó üzleti tevékenység elvégzése. Ezen belül az adatkezelés céljai:

 • Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
 • Az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az értékesítés (bérbe adás) elősegítése;
 • Az ingatlanra vonatkozó hirdetések közzététele, a lehetséges vevők (bérlők) felkutatása;
 • Ingatlant kereső Érintett esetén az igények feltárása;
 • Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;
 • Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;
 • Szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele;
 • Az Érintett és a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;
 • Kapcsolódó szolgáltatások (pl. energetikai tanúsítvány, értékbecslés) nyújtása, ezen szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel elősegítése;
 • A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
 • Szerződésszegés (pl. megkerülés) esetén az igények érvényesítése;
 • Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése (pl. ügyfél-átvilágítás);
 • Panaszkezelés, fogyasztóvédelem;
 • Az Érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás.

Az adatkezelés jogalapja
Figyelemmel arra, hogy a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó több célból is kezelhet személyes adatot, az adatkezelés jogalapja is többféle lehet. A főbb jogalapok az alábbiak, az egyes adatkezelésekhez kapcsolódó konkrét jogalapok az Tájékoztató  VI. pontjában szerepelnek. 

 • Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az adatkezelés jogalapja elsősorban az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó -tal kapcsolatba lép, és kezdeményezi a szolgáltatások igénybe vételét. Amennyiben az Érintett adatait a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó felveszi, a hozzájárulást az Érintett az adatkezelési tájékoztató elfogadásával adja meg. Online adatfelvétel esetén a hozzájárulás megadása jelölőnégyzet elfogadásával történik.
A hozzájárulás minden esetben önkéntes. A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó szolgáltatásai máshol elérhető, helyettesíthető, az esetek jelentős részében nélkülözhető szolgáltatások, így az Érintett önkéntes elhatározásán alapul, hogy a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó -tal kapcsolatba lép, és igénybe veszi a szolgáltatásokat, vagy érdeklődik a szolgáltatások igénybe vétele felől.
Szintén hozzájárulás alapján kezeljük az ügyfelek személyes okmányainak fénymásolatát a szerződések előkészítése és lebonyolítása során.
A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó az Érintettet minden esetben tájékoztatja az adatkezelésről. A rövidített, az adatkezelés főbb, GDPR-ben meghatározott információit tartalmazó tájékoztatás szerepel az adatok rögzítésére szolgáló nyomtatványon, és az érintettek számára minden esetben elérhető. 

 • A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó és az Érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Amennyiben az Érintett az a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó -tal szerződést köt, a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez. A szerződés minden esetben tartalmazza az Érintett tájékoztatását az adatkezelésről.
Amennyiben az Érintett a szerződéskötést megelőzően megadja adatait a szerződés előkészítése, megkötése, az igények felmérése érdekében, a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó ezen lépések érdekében kezeli az Érintett adatait, az Érintett tájékoztatása mellett.
A szerződés megkötése minden esetben önkéntes. Az Érintett a szolgáltatásokról és az adatkezelésről szóló tájékoztató alapján hozhat döntést arról, hogy a szerződést megköti-e, vagy sem.
A jelen pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján.
Amennyiben az Érintett valamely, a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre. Erről az Érintett minden esetben tájékoztatást kap. 

 • Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok az ASZ I. pont Bevezető részében vannak meghatározva. 

 • A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

Amennyiben az adatkezelés szükséges a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez, az adatot a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó felhasználja ezen érdek érvényesítése céljából. A jelen bekezdés szerinti adatkezelés kivételes, arra csak egyedi elbírálás (ún. érdekmérlegelési teszt) alapján kerül sor, a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetekben. A a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó az érdekmérlegelési teszt során minden esetben pontosan azonosítja azt az érdeket, amely indokolja az adatkezelést, és megvizsgálja, hogy más módon (jogalappal) az adatkezelés megvalósítható-e. Az érdekmérlegelési teszt során minden esetben vizsgálatra kerül az érintett jogainak esetleges sérelme, és azon intézkedések lehetősége, amelyek ezen jogok esetleges sérelmét csökkentik, illetve az érintettnek segítséget nyújtanak a jogaik érvényesítésében.

 1. ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA

A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó szolgáltatásait több településen elérhető irodákon,  a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó által fenntartott Weboldalon, valamint az értékesítőkkel, szerződött partnerekkel való kapcsolattartáson keresztül valósítja meg.

Amennyiben az Érintett ingatlant kínál, és az értékesítésre, bérbeadásra megbízást ad, a szerződést minden esetben a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó -val köti meg. A szerződés szerinti szolgáltatás a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó által fenntartott informatikai, ügyviteli rendszer és dokumentációs háttér használatával történik, a szolgáltatást végző  Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó munkatársa, szerződött partnere, alvállalkozója lehet. Szerződéskötéskor az Érintett megadja az adatait a szerződésben, valamint a kapcsolódó nyomtatványokon. a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó rögzíti az adatokat, előkészíti az ingatlan hirdetését, és elkészíti az ingatlanról a hirdetésekben megjelenő fényképeket. Az elkészült hirdetéseket a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó közzéteszi a Weboldalon, az egyes, ingatlanközvetítéssel foglalkozó portálokon, a belső anyagokban, és egyes nyilvános felületeken (kiadványok, irodák portálja). A hirdetésben személyes adatok nem szerepelnek, csak a Partnerek, és a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó megfelelő elérhetőségei.

Ingatlan keresése esetén a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó rögzíti az informatikai rendszerében a kereső igényeit, keresésre vonatkozó megbízás esetén személyes adatait. Amennyiben az Érintett számára ingatlan kerül bemutatásra, a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó a közvetítési nyilatkozaton rögzíti az Érintett adatait és a megtekintett ingatlan adatait.

Kapcsolódó szolgáltatás (pl: hitel, energetikai tanúsítvány, értékbecslés) igénybe vétele esetén a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó  továbbítja az Érintett adatait a szolgáltatást nyújtó személy részére.

Amennyiben az Érintett a Weboldalon regisztrál, és megadja adatait, elfogadja a Tájékoztatót. Ezt követően az Érintett igénybe veheti a Weboldal szolgáltatásait, feliratkozhat hírlevélre, hirdetés- és árfigyelést állíthat be az ott megjelenített ingatlanokra.

Amennyiben a megbízási szerződés megszűnik (teljesítéssel, felmondással, lejáratot követően), vagy az Érintett a továbbiakban a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó szolgáltatását nem veszi igénybe, a hirdetés nem lesz elérhető. Ebben az esetben a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó az adatokat törli, vagy a Tájékoztatóban meghatározott célból, módon, és ideig tárolja

 1. ADATOK FELVÉTELE

Az adatfelvétel az alábbi módokon történhet:

 • Weboldalon keresztül: Amennyiben az Érintett a Weboldalon keresztül lép kapcsolatba a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó -tal, adatait a Weboldalon keresztül, az erre szolgáló felületen adja meg. Ebben az esetben az Érintett elfogadja a Tájékoztatót, és hozzájárulást ad az adott Tájékoztató szerinti adatkezeléshez. Az adatkezeléshez való hozzájárulásról az Érintettnek nyilatkoznia kell (jelölőnégyzet elfogadásával).
 • Személyes megkeresés: Amennyiben az Érintett a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazóval személyesen lép kapcsolatba, az adatokat a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó rögzíti az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon keresztül. Az Érintettnek ebben az esetben is nyilatkoznia kell arról, hogy adatai kezeléséhez hozzájárul.
 • Partnereken keresztül történő kapcsolatfelvétel: a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó megbízottján, al-franchise partnerein  keresztül.
 • Más forrásokból történő adatfelvétel: a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó az Érintett által közzétett (pl. hirdetésben szereplő) adatokat (telefonszám, e-mail cím) rögzíti kapcsolatfelvétel céljából. Egyéb esetben a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó adatokat más forrásból kizárólag akkor vesz át, ha erre törvény felhatalmazást ad, vagy az adatfelvétel nyilvános, bárki számára hozzáférhető adatállományokból (így különösen az ingatlan-nyilvántartásból) történik.

 

 1. KEZELT ADATOK KÖRE

A a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó olyan személyes adatokat kezel, amelyeket az adatvédelmi jogszabályok lehetővé tesznek, vagy bizonyos adatkezelések körében kötelezően elrendelnek.

6.1. Megbízók azonosításához, a szerződés megkötéséhez szükséges adatok: az Érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja születési neve, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma, adószáma, állampolgársága, telefonszám, emailcím; az a körülmény, hogy az Érintett a saját nevében, vagy más tényleges tulajdonos nevében jár el, utóbbi esetben a tényleges tulajdonos családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, születési helye, ideje, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, valamint az érintett közszereplői minőségére vonatkozó adat. Amennyiben az ügyfél nem természetes személy, az adatkezelő kezeli a képviseletre jogosult nevét, beosztását, kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatait, a tulajdonosi érdekeltség jellegére és mértékére vonatkozó adatot. Az adatok kezelésének célja az Érintett személy azonosítása, a vele való kapcsolattartás, szükség esetén az igények érvényesítése. Az adatok megadása szerződéskötés esetén kötelező, ezek hiányában a szerződés nem köthető meg, figyelemmel arra, hogy az adatok hiányában nem lehetséges a szerződés teljesítése, a szerződésből származó igények érvényesítése. Az Érintett megbízó hozzájárul adatainak GDPR és Infótörvény szerinti kezeléséhez.
6.2. Ügyfél-átvilágítási kötelezettséggel kapcsolatos adatok: Az adatok megadása kötelező, amennyiben az Adatkezelők és az Érintett között üzleti kapcsolat jön létre. a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti adatokat veszi fel és kezeli.
6.3. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok szolgáltatást igénybe venni kívánó, kereső Érintettel: név, cím, telefonszám, e-mail cím. Az adatok megadása a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó és az Érintett közötti kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgálják. Amennyiben az Érintett nem adja meg valamely, kapcsolattartásra szolgáló adatát, vele a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó nem tud kapcsolatba lépni, és nem tud szolgáltatást nyújtani, így amennyiben az Érintett a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó szolgáltatásait igénybe kívánja venni, valamely kapcsolattartáshoz szükséges adatát meg kell adnia.
6.4. Ingatlannal kapcsolatos adatok megbízással kapcsolatban: az ingatlan címe, helyrajzi száma, alapterülete, műszaki paraméterei és egyéb, az értékesítéssel kapcsolatos lényeges tulajdonságai, árral (eladási árral vagy bérleti díjjal) kapcsolatos információk. Amennyiben az Érintett ingatlant kínál, az adatok megadása kötelező, ezek hiányában ugyanis a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó nem tudja a szolgáltatást nyújtani, az ingatlant hirdetni, érdeklődőknek kínálni.
6.5. Ingatlanról készült fényképek: a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó az ingatlan felvétele során fényképet készít az ingatlanról, amely a hirdetésben megjelenik. A fénykép készítése minden esetben az Érintett tudtával és beleegyezésével történik, oly módon, hogy a képen személyes tárgyak lehetőleg ne szerepeljenek. A fénykép készítése nem kötelező, enélkül azonban az ingatlan értékesítése nehezebbé válik. A fénykép a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó informatikai rendszerében tárolásra kerül.
6.6. Keresett ingatlanra vonatkozó adatok: amennyiben az Érintett ingatlant keres, a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó kezeli az Érintett által megadott, a keresett ingatlanra vonatkozó adatokat (pl. alapterület, ár, elhelyezkedés).
6.7. Közvetítési nyilatkozat felvételéhez, az Érintett azonosításához szükséges adatok: Érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja születési neve, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma. A közvetítési nyilatkozat jogviszonyt keletkeztető kapcsolat, ennek hiányában a közvetítési szolgáltatás nem vehető igénybe. Az Érintett megbízó hozzájárul adatainak GDPR és Infótörvény szerinti kezeléséhez.
6.8. Vevői Szándéknyilatkozat tételéhez szükséges adatok: az Érintettek – a jövőbeni vevő és jövőbeni eladó – azonosításához szükséges adatok, Érintettek családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési ideje, anyja születési neve, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma A közvetítési nyilatkozat jogviszonyt keletkeztető kapcsolat, ennek hiányában a közvetítési szolgáltatás nem vehető igénybe.
6.9. Pénzügyi termékek és tanácsadás közvetítésének elősegítését szolgáló adatok: szerződött alvállalkozók számára Érintettek beleegyezésével kapcsolati adatok átadása: név, telefonszám, e-mailcím.
6.10. Díjfizetéssel kapcsolatos adatok: Amennyiben a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó számlát állít ki, kezeli a számla kiállításához szükséges adatot (vevő neve, címe, szolgáltatás meghatározása, esedékesség, díj összege).
6.11. Igényekkel kapcsolatos adatok: Amennyiben Az Érintett és a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó között jogvita alakul ki, a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó kezeli az igény jogalapjára, természetére, mértékére vonatkozó adatokat, valamint az igény érvényesítését lehetővé tevő bizonyítékokat.

Az adatkezelés helye
A papíralapú dokumentumokat minden esetben a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó őrzi. Valamennyi adat rögzítésre kerül a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó rendszerében, ide kerülnek feltöltésre az egyes dokumentumokról készült képek, így az adatkezelés helye a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó informatikai rendszere.
A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó nyomtatványokat használ a közvetítői tevékenység során. Az ingatlanközvetítési ügylet megbízói – illetve azok a természetes és jogi személyek, vagy más szervezetek, akik az ingatlanközvetítési ügyletben részt vesznek – személyes adataikat, illetve az ingatlan adatait az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adják meg önkéntesen. A nyomtatvány kitöltésével és aláírásával hozzájárulásukat adják a megadott adataiknak a kezeléséhez.

 1. EGYES ADATKEZELÉSEK RÉSZLETEZÉSE

7.1. Megbízók azonosításához, a szerződés megkötéséhez szükséges adatok, az ügyfél-átvilágítási kötelezettséggel kapcsolatos adatok, ingatlannal kapcsolatos adatok és fényképek  megbízással kapcsolatban, Vevői Szándéknyilatkozat tételéhez szükséges adatok:

 • Az adatkezelés leírása: a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó szolgáltatása az ingatlanértékesítési, bérbeadási tevékenység elősegítése. Ezen szolgáltatást az Érintettel kötött szerződés alapján a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó, illetve szerződött partnerei nyújtják az informatikai, ügyviteli rendszer felhasználásával. Az adatkezelés során sor kerül a szerződés megkötésére, az adatok rögzítésére, az ingatlan hirdetésére, bemutatására, érdeklődők felkutatására.
 • Kezelt adatok köre: A fenti VI. Kezelt adatok köre 6.1., 6.2., 6.4., 6.5., 6.8. pontjai szerinti adatok.
 • Az adatkezelés célja: Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás; az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az értékesítés (bérbe adás) elősegítése; az ingatlanra vonatkozó hirdetések közzététele, a lehetséges vevő (bérlők) felkutatása; kapcsolódó szolgáltatások (pl. energetikai tanúsítvány, értékbecslés, ingatlan felkészítése bemutatásra) nyújtása, ezen szolgáltatásokat nyújtó személyekkel való kapcsolatfelvétel elősegítése; a jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, valamint az Érintett és a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele.
 • Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a jogviszony megszűnését követő nyolc év. A szerződéses jogviszony megszűnését követő három éven belül a megbízás teljesítettnek számít, ha Megbízó a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó által kiközvetített érdeklődővel köt a kívánt jogviszonyt létrehozó szerződést. Igények érvényesítésére sor kerülhet mindkét fél részéről. A a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény hatálya alá tartozó adatok tekintetében a megőrzési idő ugyanakkor nyolc év.

7.2. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok szolgáltatást igénybe venni kívánó, kereső Érintettel, keresett ingatlanra vonatkozó adatok, Közvetítési nyilatkozat felvételéhez és az Érintett azonosításához szükséges adatok, Vevői Szándéknyilatkozat tételéhez szükséges adatok:

 • Az adatkezelés leírása: Amennyiben a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazóval kapcsolatba lép egy ingatlant vásárolni, vagy bérbe venni kívánó Érintett, a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó rögzíti az Érintett adatait, és a keresett ingatlanra vonatkozó adatokat. Érintett megkeresése lehet személyes, e-mailben történő kapcsolatfelvétel, vagy telefonon a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó -hoz érkező megkeresés. Kezelt adatok köre: A fenti VI. Kezelt adatok köre 6.3., 6.6., 6.7., 6.8.  pontjai szerinti adatok.
 • Az adatkezelés célja: Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás; az ingatlant kereső Érintett igényének feltárása; az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése; egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban; szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértőkkel való kapcsolat felvételének elősegítése; Érintett és a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó között a szerződéses jogviszony létrehozása és teljesítése; a jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, pl. szóbeli, önkéntes hozzájárulása telefonos megkeresés alkalmával. Szerződéskötés esetén az Érintett és a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele.
 • Az adatkezelés időtartama: Amennyiben nem jön létre szerződés, a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó törli az adatokat, ha Érintett a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó szolgáltatásait nem kívánja igénybe venni, és a hozzájárulását visszavonja, ill. az adatkezelésnek más célja nincs. Szerződéskötés esetén az adatkezelés időtartama a jogviszony megszűnését követő öt év, mert a jogviszony megszűnését követően igények érvényesítésére sor kerülhet.

7.3. Pénzügyi termékek és tanácsadás közvetítésének elősegítését szolgáló adatok:

 • Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett vásárláshoz hitelt kíván felvenni, vagy pénzügyi tanácsadás szolgáltatást szeretne igénybe venni, a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó rögzíti az Érintett igényeit, és az adatokat átadja a a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó tal kapcsolatban álló pénzügyi szakértő részére. Ezt követően a pénzügyi szakértő veszi fel a kapcsolatot az Érintettel.
 • Kezelt adatok köre: A fenti VI. Kezelt adatok köre 6.9. pontja szerinti adatok, valamint a felvenni kívánt hitel összege.
 • Az adatkezelés célja: Szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.
 • Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés egyszeri adatátadást jelent, amelynek során a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó átadja a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat a pénzügyi szakértő részére.

7.4. Díjfizetéssel kapcsolatos adatok:

 • Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintettnek díjfizetési kötelezettsége keletkezik, a  Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó kiállítja az erről szóló számlát, és azt elhelyezi a könyvelési adatok között. A számlázás során a vásárló címének feltüntetése jogszabályi kötelezettség.
 • Kezelt adatok köre: A fenti VI. Kezelt adatok köre 6.10. pontja szerinti adatok.
 • Az adatkezelés célja: Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
 • Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a számla kiállításától számított nyolc év. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az Eker. 13/A.§ (2) bekezdése, amely alapján a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos személyes adatokat, a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylat megőrzési kötelezettsége 8 év.

7.5. Igényekkel kapcsolatos adatok:

 • Az adatkezelés leírása: Amennyiben a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó és az Érintett között jogvita alakul ki, és ezen vita során valamely fél a másik féllel szemben (anyagi vagy egyéb természetű) igényt kíván érvényesíteni, az ehhez szükséges adatok felhasználhatók az igényérvényesítés során. A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó részéről a leggyakoribb igényérvényesítési indokok: a megkerülés, fizetési kötelezettség megtagadása. A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó ebben az esetben felhasználja a kezelt adatokat abból a célból, hogy bizonyítsa az igény megalapozottságát, és szükség esetén az igényt jogi úton érvényesítse. Ennek során sor kerülhet az igény bizonyítására, a követelés jogi úton történő behajtására. a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó szerződött partnerei megbízhatják a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazót  igényük érvényesítésével, a kintlévőség kezelésével, a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó pedig megbízottként jár el, és az igényt jogosultként érvényesíti.
 • Kezelt adatok köre: A fenti VI. Kezelt adatok köre 6.11. pontja szerinti adatok
 • Az adatkezelés célja: A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése; szerződésszegés esetén az igények érvényesítése.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja részben jogszabály rendelkezése, azon jogszabályoké, amelyek az igény érvényesítését a felek közötti jogviszonyban lehetővé teszi. Amennyiben az igény szerződésen alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett és a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó közötti szerződés teljesítése, illetve a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó jogos érdekeinek érvényesítése.
 • Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az igény érvényesítéséig tart, ennek hiányában addig, amíg az igény jogi úton érvényesíthető. A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó törli az adatokat, ha az igény nem érvényesíthető, így különösen, ha az elévült, vagy az igény érvényesítése sikertelen.

7.6. Az online elérhető szolgáltatások igénybevétele:

 • Az adatkezelés leírása: Hírlevélre vagy más értesítésre történő feliratkozás, pl árfigyelés, hirdetésfigyelő szolgáltatás regisztrációval.
 • Kezelt adatok köre: E-mail cím, név, telefonszám, cím, melyből a regisztrációhoz szükséges az e-mailcím és név. A regisztráció egyben azt jelenti, hogy az érintett hozzájárul adatainak kezeléséhez. Az adatkezelés célja ebben az esetben a hírlevél küldése, vagy más, online szolgáltatás igénybevétele, például személyre szabott hírlevél, játék, marketing, ingatlanpiaci adatok, szolgáltatás igénybevétele, személyre szabott automatikus ajánlatküldés. Az adatkezelés addig tart, amíg az Érintett a hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az adatkezelés célja nyilvánvalóan megszűnik. Amennyiben az Érintett jogviszonyba lép a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó (pl. szerződést köt), az adatai kezelése a továbbiakban ez alapján történik. A hírlevelek alján található leiratkozás link.

 

 1. SZERVEZETEN BELÜLI ADATVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK MEGHATÁROZÁSA, ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az érintett a hozzájárulását a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidens
Az adatvédelmi incidens fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, az álnevesítés engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

Az adatvédelmi incidenst a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazónak indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, be kell jelentenie az adatvédelmi hatóságnak egy erre szolgáló ún. adatvédelmi incidens jegyzőkönyv minta segítségével, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

Adatok tárolása, selejtezése, felhasználásának, feldolgozásának, továbbításának fizikai, üzemeltetési és technikai biztonsági módozata, a jogszabályoknak megfelelően történik, pontos dokumentálással lekövetve. A fenti tevékenységek naplózása, nyilvántartása a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó által üzemeltetett rendszerből nyomon követhető. Adatvédelmi incidens esetén követendő protokoll eljárásban a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó képviselőjének tájékoztatását követően a rendszer üzemeltetőjével haladéktalanul fel kell venni a kapcsolatot. Az adatvédelmi incidens bekövetkeztét követően elsődleges feladat az érintettek tájékoztatása, a megtett intézkedésekről való pontos dokumentáció ismertetése, amennyiben lehetséges, az adatmentés megszervezése a szakértők bevonásával.

Az adatkezelés informatikai háttere, online szolgáltatások
A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó tevékenységéhez weboldal üzemeltető és szerverszolgáltató közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe.
A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó az informatikai hálózat rendszergazdájánál tárolja az általa felvitt adatokat.
A tárolt adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes.
Tárolásuk módja alkalmas arra, hogy minden érintettet csak az adatkezelés és a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A  Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó nem alkalmaz korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet.
Az online elérhető szolgáltatások igénybevétele – hírlevélre vagy más értesítésre történő feliratkozás – egyben azt jelenti, hogy az érintett hozzájárul adatainak kezeléséhez.
A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására az info@panoramaingatlan.hu e-mail címre küldött
értesítéssel van mód.

Technikai adatok és cookie-k kezelése
Biztonságos adatkapcsolat kialakítása nélkül a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a személyes adatok védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó felelősséget nem vállal.
A számítógépes rendszerben automatikusan képződő technikai adatokat – IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, cookie – a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó a weboldal látogatottságának, forgalmának mérésére, diagnosztikai és piackutatási célokra használja.
Az IP címek ideiglenesen, statisztikai céllal kerülnek rögzítésre, azokat a weboldalt látogatók személyével nem kapcsolják össze.
A weboldal a Google Analytics szoftver felhasználása során személyazonosításra nem alkalmas adatokat rögzít. Továbbiak: http://www.google.hu/privacypolicy.html
A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó weboldala “cookie”-kat használ. Ezek jelzik többek között, hogy járt-e már valaha az oldalon, segít azonosítani a preferált funkciókat, szolgáltatásokat. Növelik a felhasználói élményt anélkül, hogy személy szerinti azonosításra alkalmasak lennének. Vissza is lehet utasítani a  cookie-kat a böngésző beállításain keresztül, de ezzel elfogadja, hogy nem tudja igénybe venni a weboldal összes szolgáltatását.
a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó a cookie-k és a Google Remarketing rendszer segítségével érdeklődési körének megfelelő, egyedi ajánlatokat és információkat tud megjeleníteni külső szolgáltatók  internetes reklámfelületein. A Google rendszerében letilthatja az érdeklődési kör alapján megjelenített hirdetéseket.
A weboldalon található más oldalakra navigáló linkek tartalmáért a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó nem felel; a linkre kattintással elhagyják a weboldalt.
A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó az adatkezeléseket megfelelően biztonságos szerveren végzi.
Az informatikai környezet úgy lett kialakítva, hogy az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől védettek. A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó a szerver üzemeltetőjével ennek megfelelő szerződés szerint működik együtt.
Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor. Az adatokról biztonsági mentés készül.

További Süti („cookie”) Információ
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.
1. „Sütik” használatának szabályzata
Ez a szabályzat a www.panoramaingatlan.hu weboldal „sütijeire” vonatkozik.
2. Mik azok a „sütik”?
A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.
3. Mire használhatók a „sütik”?
A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.
4. Milyen „sütikkel” találkozhat?
– A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

– Ideiglenes „sütik”, melyek addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja weboldalt.
– Állandó „sütik”, melyek webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközén maradnak, amíg azokat Ön nem törli.

– Harmadik féltől származó „sütik”, melyeket harmadik fél helyez el az Ön böngészőjében (pl. Google Analitika). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőjében elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.
– Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:
Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.
– Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:
Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)
– Funkcionális „sütik”:
E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.
– Célzott vagy reklám „sütik”:
Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.
5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?
A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.
6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?
A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:
– A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése.
– A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok.
– Az ön által kért esetben a bejelentkezés megjegyzése (maradjon bejelentkezve).
– Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók).
– Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon.
– A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése.
– Geotargeting
7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.
A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.
Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.
8. A „sütik” kezelése, törlése
A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.
– A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához:
Cookie-k törlése és kezelése: Internet ExplorerFirefoxChromeSafari
– Az anonim Google Analitika „sütik” kikapcsolásához egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t (kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az Önre vonatkozó információkat küldjön a Google Analitikának. Ezzel kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál:
Google Analytics Súgó – Adatvédelem és biztonság vagy Google Adatvédelmi Elvek és Irányelvek
9. További hasznos linkek
Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:
Microsoft Cookiek ismertetése,  Facebook cookie-k és más adattárolási technológiákAll About Cookies,

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó a tevékenysége során a személyes adatok kezelését minden esetben jogszabályi előírás vagy önkéntes hozzájárulás alapján végzi. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy az EU Parlament és Tanács 2016/679. számú rendelete GDPR 6. cikkén nyugszik.
Tájékoztatás (hozzáférés). Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon.
Az érintett kérelmezheti a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó -nál a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó írásban megadja a kért tájékoztatást. Évente egy alkalommal a tájékoztatás ingyenes. Amennyiben az ismételt tájékoztatás kapcsán kitűnik, hogy az adatkezelés jogellenes vagy hibás volt, az adminisztratív díj visszafizetésre kerül.
A személyes adatot a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Helyesbítés. Az Érintett kérheti, hogy a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítsék, a hiányos adatot kiegészítsék.
Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az Érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.
Törlésre irányuló kérelem esetén annak benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó megvizsgálja a törlés lehetőségét, és írásban reagál. Amennyiben ezzel a kérelmező nem ért egyet, jogosult a közléstől számított 30 napon belül bírósághoz fordulni.
Amennyiben kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézett elő, vagy a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott, a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó nem köteles megtéríteni az okozott kárt.
Korlátozás. Az Érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 •  a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 •  az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Tiltakozás. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. A Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Adathordozhatóság. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

 1. JOGORVOSLAT

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.
A megkeresés érkezhet szóban vagy írásban, e-mailben az info@panoramaingatlan.hu e-mail címre kell küldeni.
Az Érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy a Panoráma E.S.T. Ingatlanforgalmazó a jogellenes adatkezelést szüntessék meg, az adatkezelést, az Érintett kérelmének elutasítását vizsgálják meg. Az Adatkezelők az Érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálják, és annak eredményéről az Érintettet tájékoztatják.

Adatvédelmi felelős adatai, elérhetősége: Törteli János; e-mailcím: info@panoramaingatlan.hu